Regulamin

RegulaminDEFINICJE


ALEJABIZNESU.PL – platforma internetowa prowadzona przez IPR.PL Agencja Reklamowa Agnieszka Topolewicz z siedzibą w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24 pozwalająca tworzyć strony www i zarządzać nimi za pomocą kreatora stron oraz publikować je w Internecie.

SKLEP.ALEJABIZNESU.PL – panel klienta pozwalający na zarządzanie usługami, rozliczenia pomiędzy IPR.PL a Klientem, udostępnianie Faktury Vat w wersji elektronicznej oraz pomoc techniczną.

Regulamin - Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący usługę:

 

A. E-wizytówka

  1. Hosting strony www z indywidualnym adresem (subdomena ipr.pl dla e-wizytówek) w systemie informatycznym IPR.PL (pojemność według aktualnej oferty i wykupionego pakietu usług),

  2. Konta e-mail (przypisane do danej subdomeny ipr.pl dla e-wizytówek) zakładane na żądanie Użytkownika (pojemność konta dla poczty e-mail - według aktualnej oferty i wykupionego pakietu). Miesięczny transfer dla całości serwisu www i poczty elektronicznej zależny jest od wykupionego pakietu.

oraz w przypadku niektórych abonamentów obejmujących usługę:

  1. Umieszczenia Prezentacji Firmy w Branżowym Katalogu Firm IPR.PL oraz w przynależących do niego serwisów specjalnych (Noclegi.ipr.pl, Restauracje.ipr.pl, Pizzerie.ipr.pl, Ogród.ipr.pl, Budownictwo.ipr.pl, Slub.ipr.pl, Finanse.ipr.pl, Zdrowie-uroda.ipr.pl)

  2. Umieszczenia Prezentacji Rozszerzonej Firmy w Branżowym Katalogu Firm IPR.PL (Polecane, Wyróżnione – dodatkowo płatne)

  3. Promocji za pomocą banera reklamowego Branżowym Katalogu Firm IPR.PL (dodatkowo płatne)

B. Strona internetowa / Sklep internetowy

  1. Zaprojektowanie wyglądu strony internetowej / sklepu internetowego.

  2. Wdrożenie zaprojektowanej w w pkt.1 aplikacji internetowej.

  3. Hosting strony internetowej/ sklepu internetowego z indywidualnym adresem www indywidualnie wybranym i zarejestrowanym przez Klienta u jednego z rejestratorów domen.

  4. Konta e-mail Konta e-mail (przypisane do danego adresu www) zakładane na żądanie Użytkownika (pojemność konta dla poczty e-mail - według aktualnej oferty i wykupionego pakietu). Miesięczny transfer dla całości serwisu www i poczty elektronicznej zależny jest od wykupionego pakietu.

C. Realizacja usług nietypowych

  1. Według indywidualnych ustaleń i wyceny.

W ramach pakietów istnieją usługi dodatkowe. Szczegółowy opis dostępnych pakietów dostępny jest w zakładce Oferta.

Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu.


Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu internetowego zgodnie z Regulaminem. Usługobiorcą może być osoba, która ukończyła 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Konto – konto użytkownika określone unikalnym identyfikatorem (loginem) i hasłem służące do zarządzania Usługą.


Spam - wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze możliwej do odwołania zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: www.nospam-pl.net/standard.php).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Osoba (podmiot), która chce skorzystać z usług oferowanych przez serwis ALEJABIZNESU.PL, musi podczas rejestracji:

  1. Wybrać adres subdomeny (dla stron internetowych i sklepów jest to adres tymczasowy, zaś dla e-wizytówek adres stały)

  2. Wpisać dane rejestracyjne, które będą jednocześnie danymi rozliczeniowymi, na które zostanie wystawiona po dokonaniu płatności Faktura Vat.

  3. Zaakceptować regulamin oraz Zasady Korzystania z Naszych Usług.

 1. W przypadku zamówienia Pakietu „Strona Internetowa” klient po zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu regulaminu uzyskuje automatycznie status Użytkownika, przy czym aby konto w pełni zostało aktywowane, należy uiścić I ratę płatności na poziomie min. 50% wartości wybranego pakietu. Pozostała należność płatna jest po ukończeniu prac.

 2. W przypadku zamówienia Pakietu „E-Wizytówka Mini” lub „E-wizytówka Standard” klient

  po zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu regulaminu uzyskuje automatycznie status Użytkownika, przy czym aby konto w pełni zostało aktywowane, należy dokonać opłaty w wysokości 100% wartości wybranego pakietu.

 3. Chwilą zawarcia Umowy jest moment potwierdzenia dokonania wpłaty opłaty abonamentowej przez Użytkownika oraz zaksięgowania płatności.

 4. Regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont w ramach oferty odpłatnych usług abonamentowych, w serwisie o nazwie IPR.PL, oferowanych przez portal alejabiznesu.pl i sklep.alejabiznesu.pl, a także zakres odpowiedzialności z tytułu ich udostępniania.

 5. Dostawcą Usługi jest IPR.PL Agencja Reklamowa Agnieszka Topolewicz.

 6. Korzystanie z Usługi może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a IPR.PL nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi.

 7. Charakterystyka szczegółowa oferty i usług, aktualne ceny dostępne w szczegółowym cenniku, który jest zamieszczony w zakładce Oferta.

 8. W ramach pakietów abonamentowych (dla e-wizytówek ipr.pl) określonych w rozdziale I punkcie 3, IPR.PL udostępnia Użytkownikom funkcjonalność programu - kreatora stron WWW na warunkach określonych w Regulaminie Kreatora Stron dostępnego w zakładce Regulaminy.

 9. Z chwilą zawarcia Umowy, IPR.PL zakłada użytkownikowi Konto służące do zarządzania Usługą (w tym na żądanie Klienta także konto pocztowe) za pośrednictwem, którego odbywa się korespondencja systemowa.

 10. Usługa skierowana jest do podmiotów gospodarczych, małych i średnich przedsiębiorstw.

   

II. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie za wypowiedzeniem przesłanym na piśmie lub drogą elektroniczną, przy czym IPR.PL zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości składającej wypowiedzenie.

 2. IPR.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązana Umowy w przypadku zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu informatycznego umożliwiającego świadczenie Usługi. Usunięcie tych danych przez IPR.PL, na wniosek Użytkownika, równoważne jest z usunięciem Konta na www.sklep.alejabiznesu.pl tego Użytkownika.

 3. IPR.PL zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  1. Użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale IX Regulaminu,

  2. Nazwa strony www pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,

  3. Użytkownik wykorzystuje Usługę w sposób sprzeczny z Regulaminem,

  4. Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę IPR.PL.

 1. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych przez Użytkownika opłat.

 2. IPR.PL uzyskując wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, związanej z nimi działalności, a zwłaszcza o wysyłaniu przez Użytkownika nie zamówionych informacji handlowych - niezwłocznie wypowie Umowę na Świadczenie Usługi na warunkach rozdziału II punktu 3.

 3. Jeżeli umowa została wypowiedziana przez IPR.PL, Usługobiorca nie może ponownie zarejestrować się w serwisie sklep.alejabiznesu.pl bez uprzedniej zgody IPR.PL

   

III. REJESTRACJA

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 2. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

  1. Podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

  2. Dokona wniesienia opłaty za wybraną usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie,

  3. Zapoznał się z Regulaminem oraz innymi dokumentami i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 2. Osoba dokonująca rejestracji przyjmuje do wiadomości, że jej dane teleadresowe zawarte w formularzu będą przetwarzane do celów świadczenia wybranej Usługi w serwisie sklep.alejabiznesu.pl.

 3. Osoba dokonująca rejestracji może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez IPR.PL swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

 4. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa domenowa (www......) wybranej usługi nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału IPR.PL

 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

IV. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

 1. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika w szczególności z powodów określonych w rozdziale II punkcie 3 oraz rozdziału IX Regulaminu, przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.

 2. Uiszczenie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki cen nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który przez niego został wykupiony abonament.

 3. Opłata abonamentowa nie uwzględnia kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z kont oraz zakupu domen, czy też konfiguracji oprogramowania.

 4. W przypadku przekroczenia transferu w okresie miesięcznym, Konto jest blokowane. Jego ponowne uruchomienie nastąpi w kolejnym miesiącu trwania okresu abonamentowego, automatycznie, lub w chwili dokonania podwyższenia pakietu i wniesienia stosownej opłaty będącej różnicą pomiędzy pakietami lub zakupu usługi dodatkowego transferu.

 5. IPR.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi bez możliwości zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty abonamentowej w przypadkach:

  1. Umieszczania na koncie treści o zawartości erotycznej, treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne oprogramowanie lub pliki), normami społecznymi i obyczajowymi,

  2. Prób wykorzystywania Konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w szczególności łamania zasad netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę IPR.PL,

  3. Przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta bez zgody i wiedzy IPR.PL,

  4. Świadome lub nieświadome powodowanie niestabilności systemu usług abonamentowych za pomocą mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach usługi.

V. PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEŃ

 1. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uregulowania opłaty abonamentowej za zamówioną Usługę.

 2. Jeżeli IPR.PL nie uzyska potwierdzenia wpłaty, Konto jest automatycznie blokowane na okres 14 dni. Jeśli w tym czasie IPR.PL uzyska potwierdzenie wpłaty następuje odblokowanie dostępu do usługi. W przypadku braku potwierdzenia wpłaty, po upływie 28 dni od momentu rejestracji, następuje bezpowrotne usunięcie nieopłaconego Konta.

 3. IPR.PL zastrzega, że uruchomiona funkcjonalność kreatora stron WWW jest odpłatna, a opłata jest wliczona w cenę każdego pakietu abonamentowego E-Wizytówek (Mini i Standard).

 4. Płatności za usługi w Serwisie mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przez IPR.PL przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

 5. W celu dokonania płatności Użytkownik winien podjąć działania określone w Serwisie i w wygenerowanej Fakturze Proforma, zgodnie z instrukcjami zawartymi w panelu, bazie wiedzy lub informacjami przekazanymi przez pracownika IPR.PL

 6. Dostępne sposoby płatności:

  1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYPAL.

  2. Płatność przelewem tradycyjnym.
  3. Płatność gotówką (opcja dostępna dla miasta Rzeszów i okolic)

 7. Opłata abonamentowa za Konto to opłata roczna płatna z góry na podstawie faktury proforma wystawianej w oparciu o dane Użytkownika podane przy Rejestracji lub wyniku ich późniejszej aktualizacji, chyba że Użytkownik poda inne dane do faktury (po dokonaniu transakcji wystawiana jest Faktura Vat).
 8. IPR.PL zobowiązuje się do wystawienia i wysłania Faktury Vat pocztą elektroniczną za zamówione i opłacone Usługi, w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu środków na rachunek IPR.PL w oparciu o dane określone w zakładce KONTO. W przypadku nie otrzymania Faktury Vat w wyznaczonym terminie należy sprawdzić zawartość zakładki SPAM w programie pocztowym. Jeśli Faktura Vat się tam nie znajduje wówczas należy zgłosić problem niedostarczenia Faktury Vat pod adres mailowy: biuro@ipr.pl (podając w mailu nazwę firmy lub nr faktury proforma lub nr klienta) lub należy zalogować się do Strefy Klienta, gdzie bezpośrednio z systemu można pobrać Fakturę Vat.
 9. Na 8 dni przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności Usługi. Jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który został wykupiony abonament wpływ pełnej kwoty nie zostanie zarejestrowany na rachunku IPR.PL, Konto zostanie zablokowane na 14 dni. W tym czasie Użytkownik otrzyma 3 przypomnienia drogą elektroniczną o wygaśnięciu usługi i braku płatności. W momencie otrzymania potwierdzenia wpłaty nastąpi niezwłoczne odblokowanie konta i przedłużenie świadczenia na okres wynikający z wartości opłaconej opłaty abonamentowej. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie 60 dni od dnia wygaśnięcia usługi Konto zostanie usunięte, a umowa na świadczenie usług przez IPR.PL ulegnie rozwiązaniu.
 10. W okresie trwania abonamentu możliwa jest zmiana posiadanego pakietu, tj.:

  1. Przy przejściu z pakietu niższego na wyższy - Użytkownik pokrywa różnicę wynikającą z zakupu droższego pakietu, 
  2. Przy przejściu z pakietu wyższego na niższy - podejmując taką decyzję przed upływem czasu trwania wykupionego abonamentu - Użytkownikowi nie jest zwracana część opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres świadczenia pierwotnie zakupionej usługi.
 1. IPR.PL nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatorów domen, itp.

   

VI. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA IPR.PL

 1. IPR.PL zastrzega sobie prawo do:

  1. Okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach serwisu ALEJABIZNESU.PL lub jego części,

  2. Wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach IPR.PL.

 1. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawiniony przez IPR.PL, trwający ponad 48 godzin, IPR.PL zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego pakietu o 1 miesiąc na koszt IPR.PL

 2. IPR.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. Sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,

  2. Treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości,

  3. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,

  4. Informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na kontach Użytkowników oraz na ich stronach www,

  5. Przerwy w funkcjonowaniu kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od IPR.PL,

  6. Utratę danych spowodowanych działaniem czynników trzecich (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od IPR.PL.

  7. Jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych,

  8. Za szkody wynikłe z korzystania z oprogramowania kreatora stron WWW w sposób niezgodny z Regulaminem.

 1. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta, IPR.PL na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

   

VII. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. W okresie świadczenia usługi Użytkownik może dowolnie gospodarować przydzieloną pojemnością Konta.

 2. IPR.PL dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego działania usługi, a także ochrony danych znajdujących się w infrastrukturze IPR.PL

 3. IPR.PL zobowiązuje się do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi, za którą Użytkownik wniósł opłatę abonamentową, o ile nie doszło do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub złamania zasad Regulaminu. IPR.PL zastrzega sobie prawo przerwy od świadczenia usług w przypadku wystąpienia awarii lub rozbudowy www.sklep.alejabiznesu.pl, o czym poinformuje Użytkownika drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 4. IPR.PL zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

 5. Konta e-mail Użytkowników nie będą wykorzystywane przez IPR.PL do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania treści reklamowych na zlecenie podmiotów trzecich.

 6. IPR.PL zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom informacji systemowych na temat aktualnych promocji i nowości w Serwisie oraz biuletynów bezpieczeństwa.

 7. W przypadku utraty hasła oraz innych okoliczności powodujących niemożność korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się zastosować do procedur weryfikacyjnych IPR.PL

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana IPR.PL w formie pisemnej na adres podany w rozdziale XI ust. 6 i określać:

  1. Dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika,

  2. Rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

  3. Zarzuty Użytkownika,

  4. Okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

  5. Ewentualnie proponowany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

 1. IPR.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz IPR.PL przez podmioty, za które IPR.PL nie ponosi odpowiedzialności, IPR.PL Agencja Reklamowa Agnieszka Topolewicz przesyła Użytkownikowi informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności w terminie 21 dni.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, IPR.PL zwraca się niezwłocznie do Usługobiorcy składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.

   

IX. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. IPR.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który w sposób w sposób rażący lub uporczywy:

  1. Dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie serwisu,

  2. Narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,

  3. Działa na szkodę IPR.PL,

  4. Przechowuje na koncie niebezpieczne pliki np. wirusy, trojany, etc.

  5. Korzysta z oprogramowania Kreatora Stron w sposób niezgodny z Regulaminem Kreatora Stron.

 1. IPR.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:

  1. Odczytanie haseł innych użytkowników,

  2. Przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta bez zgody i wiedzy IPR.PL,

  3. Rozsyłanie z Konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji SPAM-u

   będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.

 1. IPR.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika w wyniku otrzymania "wiarygodnej informacji", IPR.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.

 2. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze otrzymanych danych, przechowywanych na Koncie Użytkownika lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:

  1. Zawiadomienie o otrzymaniu nie zamówionej informacji handlowej w formie pisemnej lub elektronicznej, jeśli IPR.PL otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych użytkowników,

  2. Zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego
   (w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej).

   IPR.PL zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.

 1. IPR.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku otrzymania zgłoszenia na warunkach rozdziału IX punkt 4, Konto Użytkownika będzie blokowane na okres 48 godzin, w tym czasie IPR.PL podejmie działania w celu weryfikacji stanu faktycznego z prawem żądania od Użytkownika przedstawienia określonych dokumentów bądź oświadczeń.

 2. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które są sprzeczne z Regulaminem i zostaną przez IPR.PL uznane za niepożądane, IPR.PL zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

   

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę z IPR.PL (dotyczącą określonego Konta) pisemnie na adres siedziby firmy IPR.PL lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej do opiekunów stron www i e-wizytówek wymienionych w ostatnim rozdziale XII regulaminu. Dokument powinien zawierać w treści oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Z ważnych przyczyn (dostarczanie treści bezprawnych; naruszenie Regulaminu) umowa może zostać rozwiązana przez IPR.PL za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. W wypadku Konsumentów niezbędne jest wcześniejsze jednokrotne wezwanie do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

 3. Jeżeli umowa została wypowiedziana przez IPR.PL, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie www.sklep.alejabiznesu.pl bez uprzedniej zgody IPR.PL.

   

XI. POUFNOŚĆ

 1. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 2. IPR.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez IPR.PL.

 3. Administratorem Danych osobowych Użytkowników zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest IPR.PL. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.

 4. Korzystanie z sklep.alejabiznesu.pl oraz zawieranie umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce zawrzeć umowę zgodnie z Regulaminem.

 5. IPR.PL pod żadnym warunkiem nie prowadzi sprzedaży ani danych, ani list swoich Usługobiorców.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. IPR.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na warunkach prawa polskiego.

 2. IPR.PL dołoży należytej staranności, aby podmiot na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi nie gorzej niż IPR.PL

 3. IPR.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

 4. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o zmianie Regulaminu. Zawsze aktualny Regulamin podany jest do publicznej wiadomości w zakładce Regulaminy.

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

 6. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu ALEJABIZNESU.PL, prosimy kierować na adresy:

  1. Agnieszka Topolewicz tel. +48 516 526 504; e-mail: biuro@ipr.pl

  2. Bartosz Pniewski tel. +48 518 223 439; e-mail: b.pniewski@ipr.pl

    

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 • 0 Użytkowników uważa tą odpowiedź za użyteczną
Czy odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

ZASADY KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTKOWNIK – osoba prywatna lub firma (przedstawiciel firmy), która...

Polityka Prywatności

Usługi oferowane przez IPR.PL są w pełni komercyjne. Kwestie związane z prywatnością i...

Regulamin usługi - Kreator Stron Web Builder

Zasady korzystania z oprogramowania Web Builder IPR.PL z siedzibą w Rzeszowie udostępnia swoim...

Regulamin korzystania z subdomen *.ipr.pl

Właścicielem serwisów IPR.PL oraz Alejabiznesu.pl jest IPR.PL Agencja Reklamowa Agnieszka...

Regulamin usług hostingowych

I. Postanowienia ogólne. Regulamin oznacza Regulamin usług hostingowych oraz dokumenty, do...